تاریخچه دانشکده زراعت

 

 

 دانشکده زراعت درسال 1374 با یک دیپارتمنت تحت عنوان اگرانومی با داشتن  12 تن دانشجو از طبقه  ذکور شروع به فعالیت نمود، طی 16دوره فراغت به تعداد 1574 تن دانش آموخته زراعت را جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است که از جمله 1475 تن ذکور و 99 تن آن را ازطبقه اناث تشکیل می دهد. فارغان دانشکده زراعت به ترتیب سال ها و با تفکیک ذکور واناث در ذیل بیان می گردد.

1.     در سال 1382 به تعداد 12 تن ذکور فراغت حاصل کرده است.

2.     در سال 1383 به تعداد 6 تن ذکور فراغت حاصل کرده است.

3.     در سال 1384 به تعداد 41 تن ذکور فراغت حاصل کرده است.

4.     در سال 1385 به تعداد 30 تن ذکور فراغت حاصل کرده است.

5.     در سال 1386 به تعداد 38 تن ذکور و 2تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

6.    در سال 1387 به تعداد 69 تن ذکور و 1 تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

7.   در سال 1388 به تعداد 64 تن ذکور و 12تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

8.   در سال 1389 به تعداد 66 تن ذکور و 4تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

9.   در سال 1390 به تعداد 76 تن ذکور و 7تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

10.   در سال 1391 به تعداد 92 تن ذکور و 2تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

11.   در سال 1392 به تعداد 101 تن ذکور فراغت حاصل کرده است.

12.   در سال 1393 به تعداد 105 تن ذکور و 5تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

13.   در سال 1394 به تعداد 142 تن ذکور و 8تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

14.   در سال 1395 به تعداد 188 تن ذکور و 12تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

15.   در سال 1396 به تعداد 240 تن ذکور و 20تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

16.   در سال 1397 به تعداد 205 تن ذکور و 37تن از طبقه اناث فراغت حاصل کرده است.

در سال 1398 به تعداد 777 تن دانشجو از طبقه دکور و اناث درین دانشکده مصروف تحصیل هستند.

تعداد دانشجویان با تفکیک صنف، ذکور و اناث برای سال 1398 در ذیل شرح گردیده است.

1. صنوف اول سمستراول240 تن از طبقه ذکور و اناث.

1. صنوف دوم سمستر سوم 188 تن که از جمله 165 تن ذکور و 23 تن از طبقه اناث.

2. صنوف سوم سمستر پنجم 180 تن که از جمله  159 تن ذکور و 21  تن از طبقه اناث.

3. صنوف چهارم سمسترهشتم 174 تن که از جمله 139 تن ذکور و 35 تن از طبقه اناث می باشند.

در بخش استادان:  20 تن استاد بحیث کادر علمی استخدام شده اند و یک تن دیکر پروسه استخدام اش نهایی شده است با این وجود می توان گفت که در اخیر سال 1398 تعداد اساتید این دانشکده به 21 تن می رسد.

دانشکده زراعت دارای تعمیر مستقل تدریسی میباشد.

دانشکدۀ زراعت دارای یک تعمیر تدریسی در دو طبقه بوده که از بودجه انکشافی کشور فدرال آلمان اعمار گردیده است. برویت نقشه کامپلکسی دانشگاه تخار، دانشکده زراعت دارای ساحه مشخص بخاطر ایجاد فارم تحقیقاتی میباشد.