وضعیت فعلی ودست آوردها

 

 تاریخچه وحالت موجود دانشکدۀ زراعت

دانشکدۀ زراعت درسال 1374در چوکات دانشگاه تخاربایک دیپارتمنت بنام دیپارتمنت اگرانومی آغاز به فعالیت نموده است درسال1391دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زارعتی ودیپارتمنت علوم حیوانی وهمچنان درسال1393 دیپارتمنت هارتیکلچردر چوکات این دانشکدۀ نیز آغازبه فعالیت نمود. این دانشکدۀ با تشکیلات اداری معیین یک نفر رئیس، یک نفر معاون وچهار کادر علمی آمردیپارتمت، 21 تن کادر علمی، پنج نفرکارمند اداری و ده نفر کارگر خدماتی که از جمله 21 نفر تشکیل استاد 20 نفر برحال اعم از ذکور واناث میباشند. از سال 1382 تا اکنون 16 دوره از این دانشکدۀ که حدود 1547 تن محصل اعم از ذکورو اناث فارغ گردیده اند. فعلاَ 777 تن محصل برحال اعم از ذکور و اناث مشغول فراگیری تحصیل اند، که درحال حاضراین دانشکدۀ دارای 4 دیپارتمنت فارغ ده میباشد که قرارذیل اند:

 1.  دیپارتمنت اگرانومی.

 2. دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی.

 3. دیپارتمنت علوم حیوانی.

 4. یپارتمنت هارتیکلچر.

در سال 1398 در دانشکدۀ زراعت به تعداد 777 نفر محصل مصروف آموزش میباشند.

دانشکدۀ زراعت به تعداد 21 تن استاد دارد که از لحاظ سویه تحصیلی ی1 تن داکتر، 13 تن ماستر،  3 تن شامل پروگرام ماستری و 4تن دارای درجه تحصیلی لیسانس میباشد.

از لحاظ رتب علمی 2 تن پوهندوی، 7 تن پوهنمل، 6تن پوهنیار، 3 تن نامزد پوهنیار و 2 تن پوهیالی میباشد که جمعاَ 19 تن ذکور و 2 تن اناث در این دانشکدۀ مصروف خدمت گذاری میباشند.

کمیته ها

کمیته های مختلف درسطح دانشکده زراعت فعال می باشند:

1.     کمیته فرهنگی.

2.     کمیته تضمین کیفیت.

3.     کمیته نصاب.

4.     کمتیه تحقیق.

5.     کمیته نظم و دسپیلین.

6.     کمیته ورزشی

7.     کمیته امتحانات.

8.    کمیته سرسبزی.

9.     کمیته آموزش الکترونیک (E-Learning)

 

مبارزه بافساد

1.     تقویت کمیته امتحانات و تطبیق سیستم کتینگ به منظور شفافیت و ایجاد عدالت در امتحانات.

2.     تنظیم تقسیم اوقات عادلانه به منظور توظیف کارکنان در اضافه کاری.

3.     ایجاد کمیته نظم و دسپلین به منظور رسیده گی به شکایات دانشجویان.

4.     رسیده گی به عرایض دانشجویان پیرامون تجدید نظر پارچه های امتحانات.

توأمیت ها و تفاهم نامه ها

ایجاد و برقراری تفاهم نامه‎ها و توامیت‎ها با دانشگاه‎های بزرگ داخلی وخارجی یکی ازمعیارهای می باشد که باعث اعتباردانشکدۀ‎ها میگردد. دانشکدۀ زراعت درحال حاضر با ریاست زراعت، حوزه دریای تالقان، موسسه آغاخان، تفاهم نامه همکاری را جهت کار های عملی وتحقیقی محصلان به امضا رسانیده است و با مساعد شدن شرایط با دانشکدۀ های زراعت سایر دانشگاه های داخلی وخارجی می تواند تفاهم نامه ها و توامیت های جدید را ایجاد نماید.

در ضمن تلاش خواهد نمود تا با ادارات زیربط دیگر تفاهم نامه های همکاری به امضا رساند.

جلب مساعدت ها

دانشکده زراعت برای جلب مساعدت ها در راستا های ذیل تلاش می نماید:

1.     تأمین ارتباطات و گفتگو با نهاد ها و سازمان های ملی و بین المللی به منظور جذب مساعدت ها در سطح ولایت تخار.

2.     ایجاد توانایی تهیه و تنظیم پروپوزل تا با استفاده از آن منابع را جذب نماید.

3.     اجرای تحقیقات علمی.

   جندر

دانشکده زراعت باورمند به تساوی حقوق زنان و مرد می باشد و با در نظر داشت چالش ها و مشکلات که فرا راه زنان و جود دارد، این دانشکده تلاش می نماید که با اجرای برنامه های ذیل فُرصت ها را برای زنان فراهم نماید.

1.     دانشکده تلاش می ورزد تا در برنامه های ماستری به استادان طبقه اناث اولویت دهد.

2.     در استخدام استادان تعادل جنسیت را حفظ می نماید.

 

خلق عواید

دانشکدۀ زراعت ازطریق سرمایه گذاری در بخش ارایه خدمات عواید در یافت می دارد ازین که دانشکدۀ ها مکلف به ارایه خدمات برای دانشجویان عزیز کشور می باشند بدین مناسبت می توان گفت که با ارایه خدمات از بخش های ذیل عواید دریافت کرده می تواند.

 1.  دریافت عواید از دیپلوم ها.

 2.  دریافت عواید از ترانسکرپیت ها.

 3.  دریافت عواید از انجام تحقیقاتی علمی.

 4.  دریافت عواید از کارت های هویت دانشجویی.

 5. دریافت عواید ازطریق لابراتوار.

 6. دریافت عواید از فارم تحقیقاتی.

برنامه های علمی

در زمینه معیاری سازی سیستم و ارایه خدمات با اعتبار و معیار علمی فعالیت های ذیل اجرامی شود.

 1. ارتقأ ظرفیت استادان .

 2. ازدیاد تشکیل اکادمیک دانشکده.

 3. رسیدن به معیار های بین المللی

طرح و پیش برد تحقیقاتی علمی

برای اجرای تحقیقات علمی با اعتبار، برنامه های آموزشی كوتاه مدت برای استادان فراهم می شود، محصلان علاقه مند با همكاری استادان در زمینه تحقیقات علمی سهم داده می شود.

1.     ایجاد كمیته تحقیقاتی درسطح  دانشکده به منظور اصلاح، مشورت و نشرمقالات علمی – تحقیقی استادان.

2.     ایجاد مجله علمی، تحقیقی درروشنایی لایحه ایجاد مجله علمی تحقیقی.

3.     تقویت و غنی سازی كتابخانه موجوده دانشکده.

4.     ایجاد ماهنامه در سطح دانشکده.

 

انكشاف و بازنگری نصاب تعلیمی

 1. انكشاف و بازنگری نصاب درسی، دانشکده زراعت  تلاش می نماید با اجرای نیازسنجی های آموزشی و با مطالعه و بررسی معیارهای نصاب درسی منطقه دو بار نصاب درسی و مفردات كورسهای اجباری و اختیاری دانشکده را تا پنج سال آینده تجدید نظر نماید.

 تضمین كیفیت

کمیتۀ  تضمین کیفیت دریک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌ اساسی درجهت ارتقای کیفیت علمی و بهبود امور وابسته به موضوعات علمی دانشکدۀ درمطابقت کامل با معیارهای یازده‎گانه‎ی تضمین کیفیت می‎باشد. بدون تردید، کمیتۀ  تضمین کیفیت دانشکدۀ درهمکاری نزدیک با آمریت تضمین کیفیت ازطریق راه اندازی ارزیابی خودی درسطح دیپارتمنت ها و درکل درسطح دانشکدۀ  وتشخیص نارسایی‎ها و گزارش به معاونیت علمی، به رفع نواقص پرداخته، در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده ودانشکدۀ خود را با معیارها وموازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ می‎سازد.

اداره دانشکدۀ متعهد است تا در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی ومعیاری سازی نیاز روز ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و زمینۀ آموزش بهتررا برای نسل جوان که معماران وآینده سازان واقعی جامعه اند، فراهم سازد. ازاینرو اداره دانشکدۀ زراعت کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت را درسطح دانشکدۀ، فعال نموده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی تضمین کیفیت به کارخویش تداوم بخشیده است ودست آوردهای نیز ازاین ناحیه بدست آمده است. دانشکدۀ زراعت مصمم است تا ختم این پلان تمام مشکلات وچالش‎های خودرا براساس معیارهای قبول شده مرفوع ساخته و وارد مرحله اعتباردهی گردد.

 تاکنون دانشکده زراعت در سطح دانشگاه تخار پیرامون تضمین کیفیت کارهای قابل توجه را انجام داده است، درضمن مواد آموزشی ودرسی به شكل سمستر وار ازسوی آمریت دیپارتمنت و جلسات دیپارتمنت ها بررسی و نظارت می شود. درسها و فعالیت های درسی استادان از جانب محصلان توسط پرسشنامه ها ارزیابی می شود، علاوه براین استادان باتفاهم و همكاری شان درس های یكدیگر را مشاهده و در بهبود آن اقدام مینماید.

روشهای تدریس

استفاده از روش آموزش مبتنی برهدف در تدریس کار گرفته شده است، برعلاوه برای استادان در ختم هر سال تحصیلی وركشاب های دو هفته ای روشهای تدریس، شیوه های ارزیابی و طراحی كورس های آموزشی تدویر می گردد. همچنان بااستفاده از پرجكتور ها نمایش داده می شود.

 

زیربناها

دانشکدۀ زراعت دارای یک تعمیر تدریسی در دو طبقه بوده که از بودجه انکشافی کشور فدرال آلمان اعمار گردیده است. برویت نقشه کامپلکسی دانشگاه تخار، دانشکدۀ زراعت دارای ساحه مشخص بخاطر ایجاد فارم تحقیقاتی میباشد.

 زیربنا یكی از مسایل مهم و ضروری جهت ارایه خدمات درسی سالم و باكیفیت میباشد. بناء دانشکده در زمینه زیربنا برنامه های ذیل را اجرا مینماید.

1-    پیشنهاد یك عراده موتر كاستر به منظور انتقال محصلان به منظور اجرای كارهای ساحوی و عملی .

2-    ایجاد مركز تكنالوژی و آی تی:  به منظور اجرای تحقیقات محصلان و استادان.

3-    ترتیب و فراهم آوری فُرصتهای سیر علمی خارجی به منظور انتقال تجارب و ارتقای مهارتهای علمی و مسلكی استادان.