اهداف

ماموریت رسالت

دانشکدۀ زراعت دانشگاه تخار می خواهد زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم سازد، تا جوانان کشور ازین طریق اهداف علمی و تخصصی خویش را تقویت بخشیده، آموزش مهارت های لازم و ضروری را کسب نمایند، تا مصدر خدمت به کشور شوند.

بنابرین دانشکدۀ زراعت دانشگاه تخار با استفاده از ماموریت خویش تحقق اهداف دانشگاه تخار را در بخش های زیر دنبال و حمایت مینماید:

 1. رهنمایی  سالم محصلین به منظورایجاد تخصص و موفقیت های شغلی آنها.

 2. انجام فعالیت های علمی و تحقیقی بمنظور تقویت دانشکدۀ.

 3. ارایه خدمات دانشگاهی برای  پیشرفت جامعه.

 4. استفاده از آموزش های علمی و تخصصی که سبب کسب مهارت دانشجویان شود می توان ماموریت خویش را انجام داد.

دیدگاه

دانشکدۀ زراعت دانشگاه تخار می خواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق علمی، و عرضه خدمات بهتر جایگاه  و اعتبار علمی و اکادمیکی خویش را در میان دانشکدۀ های دانشگاه تخار و دانشگاه های کشور کسب نموده برای  اعتبار و شناخت دانشگاه تخار در سطح منطقه ممد و مفید واقع شود.

 

دانشکدۀ زراعت دانشگاه تخار برای تحقق دیدگاه خویش آرزومند است که

 1. معیار های بلند علمی را اجرا و تقویت نماید.

 2. برای محصلین تعلیمات باکیفیت را فراهم نموده زمینه احترام متقابل را مساعد سازد.

 3. با استفاده از کسب مهارت و تخصص فرصت و زمینه های استخدام را برای فارغ التحیلان فراهم می سازد.

 4. با جوامع پیشرفته به رقابت بپردازد.

 5. از پیشرفت و نوآوری دوامدار حمایت نماید.

اهداف

دانشکدۀ زراعت دانشگاه تخار با استفاده از عرضه خدمات معیاری و با کیفیت علمی می خواهد دانش، تخصص و مهارت ها را برای دانشجویان خویش آموزش دهد تا دانشجویان با کسب مهارت و آموزش توانایی های لازم برای خدمت گذاری به مردم و جامعه خویش را بدست آورند.

دانشکدۀ برای رسیدن به این اهداف آماده تحقق موارد ذیل می باشد:  

1- ارائه خدمات آموزشی و  تربیه متخصصین و کادر فنی در بخش زراعت ومالداری.

2- راه اندازی تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب درجهت ارتقای سطح تولیدات زراعتی.

3- انتقال تکنالوژی جدید زراعتی به دهاقین از طریق آموزش مستقیم و غیر مستقیم.

4- کمک به تأمین مصؤنیت غذایی از طریق ترویج روش های معاصر زراعت.

5- سهم گیری در امر ایجاد جامعه ی مرفه به وسیله ارتقای سطح زنده گی دهاقین.

6- حمایت از فعالیت های تحقیقی و پژوهشی استادان و محصلان.

7- آموزش باکیفیت مطابق به معیارهای جدید که پاسخگوی نیازجامعه کنونی است.

8- بلند بردن سطح آگاهی محصلان در مورد اضرار مواد مخدر، راه اندازی تحقیق جهت دریافت کشت بدیل کوکنار و ترویج آن .

9- ارتقای سطح دانش مسلکی محصلان و کادرهای فنی که زمینه ساز ایجاد فضای سبز و حفاظت محیط زیست گردد.

10-عرضه خدمات تحصیلی در رشته زراعت تا نیازمندی های جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.

11- تقویت و بهبود دانشکدۀ و ارتقأ سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده و برای مشکلات موجود در زراعت کشور، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.

قــــــــوت ها

 1. 1 دارای تعمیرتدریسی مجهز در دو طبقه.

 2. دارای لابراتوارمواد غذایی وخاکشناسی، مایکروبیولوژی.

 3. دارای کادر علمی به سویه داکتر، ماستر ولسانس، بارتب علمی پوهندوی، پوهنمل، پوهنیار، نامزد پوهنیار وپوهیالی.

 4. داشتن ساحه مشخص مطابق ماستر پلان دانشگاه برای ایجاد فارم تحقیقاتی.

 5. داشتن منابع بشری کافی برای پیشبرد امورات فارم تحقیقاتی سرسبزی اطراف دانشکدۀ.

 6. داشتن تراکتور با ملحقات آن وغیره وسایل مورد نیاز فارم.

 7. داشتن وسایل وتجهیزات کافی برای پیشبرد امورات اداری واکادمیکی.

 8. داشتن یک کتابخانه کوچک به تعداد 400 جلد کتاب مورد ضرورت جهت استفاده استادان.

 9. امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

 10. همکاری مقامات محلی وشورای مردمی این ولایت.

 11. داشتن محیط سبز.

 12. داشتن انترنت درسطح دانشکدۀ.

فرصت ها

 1.  موجودیت دونرهای داخلی ودونرهای خارجی.

 2. ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشکدۀ.

 3. امنیت نسبی خوب.