دیپارتمنت ها

دیپارتمنت اگرانومی

دیپارتمنت اگرانومی که یکی از بخشهای عمدۀ علوم نباتی است، جز مهم پروگرام درسی دانشکدۀ زراعت را تشکیل می دهد. روی همین منظور درسال 1381 بحیث یک دیپارتمنت مستقل در دانشکدۀ زراعت به فعالیت آغاز نمود. هدف عمده واساسی این دیپارتمنت تعلیم وتربیه جوانان بصورت نظری وعملی در ساحات ذیل می باشد، آشنائی محصلین در بخش وراثت ونسلگیری نباتات، مطالعات نظری وعملی عمده زراعتی، طرق مختلف کنترول گیاهان هرزه در مزارع، طرق استفاده از وسایل عصری زراعتی در تولید بهتر نباتات.محصلان کارهای تجربی وتحقیقاتی شانرا در فارم دانشکدۀ زراعت انجام می دهند، همچنان محصلین سال چهارم جهت کسب معلومات وآگاهی به روش های جمع آوری مواد به منظور نوشتن مسایل تحقیقی، ارایه سیمینار ها در موضوعات مختلف زراعتی به کتابخانه ها، ریاست زراعت  مالداری، آبیاری و مواد غذایی و سایر مراجع مراجعه می نمایند.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت اگرانومی:

1.پوهندوی دکتور محمدصفر نوری

 1. پوهندوی عین الدین امانی آمردیپارتمنت

 2. پوهنمل عبدالقدیر نبی زاده

 3. پوهنمل برهان الدین وقار

 4. پوهنمل جاهد احمد شمس

 5. پوهنمل سید یونس امینی

 6. پوهنمل محمد حسین فایق

 7. پوهنیار رامین رائی

 8. پوهیالی پروانه احمدی

 

دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی :

تاریخچه

دیپارتمنت اقتصاد زراعتی درسال 1391در چوکات پوهنخی زراعت پوهنتون تخار در شهر تالقان مرکز ولایت تخار ایجاد و آغاز به فعالیت نمود. این دیپارتمنت از سال ایجاد تا اکنون چندین دوره دانشجویان خویش را فارغ داده و اکنون هم با داشتن چهار تن عضو کادر علمی به فعالیت خویش ادامه می͏دهد.

دیدگاه و ماموریت  دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

دیدگاه (Vision)

دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار می͏خواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق علمی و عرضه خدمات بهتر در بخش سکتور زراعت، جایگاه  و اعتبار علمی و اکادمیکی خویش را در میان دیپارتمنت͏های پوهنحی زراعت، پوهنحی͏های پوهنتون تخار و پوهنتون͏های کشور کسب نموده برای  اعتبار و شناخت پوهنتون تخار در سطح منطقه ممد و مفید واقع شود.

دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار برای تحقق دیدگاه خویش آرزومند است که:

 1. معیارهای بلند علمی را اجرا و تقویت نماید.
 2. برای محصلین تعلیمات با کیفیت را فراهم نموده زمینه احترام متقابل را مساعد سازد.
 3. با استفاده از کسب مهارت و تخصص فرصت و زمینه͏های استخدام را برای محصلین فراهم می͏سازد.
 4. با جوامع پیشرفته به رقابت بپردازد.
 5. از پیشرفت و نوآوری دوامدار حمایت نماید.

ماموریت یا رسالت (Mission)

دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار می͏خواهد زمینه͏های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم سازد، تا جوانان کشور ازین طریق اهداف علمی و تخصصی خویش را تقویت بخشیده، آموزش مهارت͏های لازم و ضروری را کسب نموده و مصدر خدمت به کشور شوند.

بنابرین دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار با استفاده از ماموریت خویش تحقق اهداف پوهنتون تخار را دنبال و حمایت می͏نماید:

 1. رهنمایی  سالم محصلین به منظور ایجاد تخصص و موفقیت͏های شغلی آنها.
 2. انجام فعالیت͏های علمی و تحقیقی به͏منظور تقویت دیپارتمنت.
 3. ارایه خدمات پوهنتونی برای  پیشرفت جامعه.
 4. با استفاده از آموزش͏های علمی و تخصصی که سبب کسب مهارت دانشجویان شود می͏توان ماموریت خویش را انجام داد.

 اعضای کادر علمی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی:

1- پوهنیار سیدعالم صمیم آمر  دیپارتمنت

2- نامزد پوهنیار سید ثناالله حبیبی

3-  پوهیالی حسیب الله مشعر

دیپارتمنت علوم حیوانی:

دیپارتمنت علوم حیوانی در سال  1391 شروع به فعالیت نموده وهدف آن تربیه محصلان در ساحات مختلف علوم حیوانی از قبیل تربیه وتغذیه گاوهای شیری وگوشتی، تربیه مرغهای خانگی به مقصد تولید تخم وگوشت، تربیه و پرورش گوسفند و بز، تزئید محصولات فارم از  طریق تربیه و پرورش انوع حیوانات فارم میباشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت علوم حیوانی:

 1. پوهنمل سیدرحیم الله مشفق آمردیپارتمنت

 2. پوهنمل محمدحسن عابدی

 3. پوهنیار رضوان الله رافد

 4. پوهنیار محمدحامد اعتمادی

 5. پوهنیار محمدفوارد فرزام

 

دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری)

 

تاریخچه

دیپارتمنت هارتیکلچر در چارچوب دانشکده زراعت دانشگاه تخار در سال 1393 با 1 نفر استاد و 46 نفر دانشجو آغاز به فعالیت نمود که اکنون شمار استادان این دیپارتمنت 3  نفر و تعداد دانشجویان به 206 نفر متشکل از 186 تن دانشجو از طبقه ذکور و 20 نفر دانشجو از طبقه اناث در اوقات مختلف و صنوف جداگانه برای طبقه ذکور و اناث در جهت دستیابی به هدف تربیه کادرهای علمی و مسلکی به سویه لیسانس در زمینه‌های مختلف باغداری) کشت و پرورش میوه جات، سبزیجات، گل پروری، طرح و دیزان نباتات زینتی، ایجاد گلخانه جات( و سایر فعالیت‌های مرتبط به دیپارتمنت مصروف فراگیری دانش هستند.

 

تعداد اعضای کادر علمی

این دیپارتمنت دارای سه عضو بوده، که یک تن آن درحال فراگیری دوره دوکتورا می باشد.

شماره

دوکتور

ماستر

لسانس

جریان ماستری

جریان دوکتورا

1

0

2

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

دیدگاه(Vision)

دیپارتمنت هارتیکلچر مصمم است که از طریق کاربرد شیوه‌های معیاری تدریس، تحقیق و ترویج کادرهای علمی و مسلکی را غرض رشد و انکشاف سکتور باغداری به‌جامعه تقدیم و برویت آن در پروسه انکشاف همه جانبه اقتصاد و اجتماع بادر نظرداشت اصول وضع شده ایفای همکاری دارد.

 

ماموریت Mission))

دیپارتمنت هارتیکلچر رسالت دارد تا از طریق کادرهای علمی و مسلکی، علم، فن و تکنالوژی هارتیکلچررا انکشاف، معرفی و گسترش بخشیده، از این طریق با عرضه خدمات تدریسی، تحقیقی و ترویجی کمیت و کیفیت محصولات هارتیکلچری را ارتقاء و منجر به رشد تجارت، بلند بردن عواید ملی و تأمین مصونیت غذایی گردد، تا باشد در پروسه رفاه و بهبود اقتصادی و اجتماعی جامعه رول بسزای بازی کند.

 

اهداف آموزشی رشته هارتیکلچر(Learning objectives)  

دیپارتمنت هارتیکلچر اهداف آموزشی ذیل را در رابطه دنبال می‌کند:

 1. تدریس مضامین مختلف مرتبط به دیپارتمنت برای دانشجویان.
 2. ترویج ویا معرفی وسائل و تکنالوژی‌های عصری، استفاده از تجهزات مناسب و ارقام خوب.
 3. تربیه کادرهای جوان و مسلکی در بخش صنعت هاتیکلچر.
 4. بلند بردن سطح آگاهی، مهارت‌ها و ظرفیت‌های دانشجویان در بخش‌های مختلف هارتیکلچر.
 5. آشناساختن محصلین با تطبیق پروژهای مختلف در سکتور هارتیکلچر.
 6. انکشاف صنعت هارتیکلچر و رفع نیازمندی‌های جوانب ذیدخل.
 7. انجام تحقیقات و مطالعات علمی و فنی در بخش هارتیکلچر.

 

روش‌های آموزشی و تدریس

روش‌های آموزشی و تدریس در این دیپارتمنت نظر به خصوصیات مضامین متفاوت بوده و در مجموع روش‌های بهتری که متمرکز به محصل محوری باشد مورد توجه قرار می‌گیرد. مضامین به‌صورت عموم به‌شکل لکچرو استفاده از پورپاینت، ضمیمه تهیه مواد درسی و ممد درسی مرتبط به موضوع به‌پیش‌برده می‌شود. ضمناً در جریان دروس به‌منظور تقویه روند یادگیری محصلان، استفاده از راهکارهای علمی که ذهان دانشجویان را بیشتر تقویه میدارد، مانند مطالعات باالمثل یا ایراد سوالات گروپی، کارخانگی و همچنین مشارکت محصلین در اجرای تحقیقات از روش‌های دیگری آموزش این دیپارتمنت می‌باشد.

نظر به‌خصوصیات مضامین آموزش به‌صوبت عملی و نظری به‌پیش‌برده می‌شود که در اکثر مضامین کارهای ساحوی، لابراتواری و عملی مورد توجه استادان است.

شیوه‌های ارزیابی دانشجویان

اعضای کادر علمی دیپارتمنت مذکور از شیوه‌های مختلف ارزیابی برای فهم میزان درک و یادگیری محصلان استفاده می‌نمایند که شامل ارایه کارهای گروپی، کارخانگی، کارهای صنفی و ساحوی در جریان سمستر و نیز امتحان صنفی و امتحان وسط سمستر و امتحان ختم سمستر می‌باشد. آماده نمودن پاورپاینت‌ها روی موضوعات مختلف و ارایه آن توسط دانشجویان شکل دیگری ارزیابی از میزان درک و عمل آن‌ها می‌باشد.

 

در بخش تضمین کیفیت

دیپارتمنت هارتیکلچر در سطح دانشکده زراعت دانشگاه تخار در بخش تضمین کیفیت کارهای قابل توجه

را انجام داده است، درضمن مواد آموزشی و درسی به شکل سمستر وار ازسوی آمریت دیپارتمنت و جلسات

دیپارتمنت بررسی و نظارت می شود. درس‌ها و فعالیت‌های درسی استادان از جانب دانشجویان توسط پرسشنامه‌ها

ارزیابی می‌شود، علاوه براین استادان خودشان درس‌های خود را ارزیابی و در مورد کیفیت و شیوه‌های تدریسی‌شان

نظرخواهی می‌کنند.

در عرصۀ ارتقاء کیفیت و ارزیابی خودی:

۱ – بازنگری مفردات درسی و اصلاح آن همگام با نتایج تحقیقات جدید.

۲ – ایجاد میتود‌های شاگرد محور.

۳ – راه اندازی ارزیابی خودی جهت دریافت مشکلات وضروریات و درجه‌بندی آنها.

۴ – تشخیص نقاط قوت و نقاط ضعف توسط راه اندازی نظرسنجی‌ها از استادان و محصلان. ارایه راه‌های بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش و اصلاح نقاط ضعیف وتقویت آنها.

۵ – تطبیق سیستم کریدت مبتنی بر نیاز نهادهای تحصلی کشور

۶ – شفافیت دراجراآت تطبیق لوایح ومقررات مخصوصاً درارزیابی استعداد محصلان.

۷ – تدویر مجالس دیپارتمنت به‌منظوربهبود اموراکادمیک.

۸ – ارائه گزارش به ریاست دانشکده.

طرح و پیش برد تحقیقاتی علمی

برای اجرای تحقیقات علمی با اعتبار، برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت برای استادان فراهم می شود، اعضای کادر علمی و دانشجویان دیپارتمنت، جهت بلند بردن ظرفیت علمی ومسلکی شان و همچنان نیل به رتبه علمی، سالانه تحقیقات ساحوی و کتابخانه‌ای را انجام می‌دهند. محصلان علاقه‌مند با همکاری استادان در زمینه‌ی تحقیقات علمی سهم داده می شود. تقویت کمیته‌ی تحقیقاتی درسطح دیپارتمنت به‌منظور اصلاح، مشورت و نشرمقالات علمی تحقیقی استادان صورت می‌گیرد.

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید در زمینه ارایه خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات ‎عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده می‎باشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامه‎های جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده زراعت دیپارتمنت های ذیل را ایجاد خواهد نمود.

 1. دیپارتمنت بیوتکنالوژی وتولید تخم های بذری

 2.  دیپارتمنت محیط زیست

 3. دیپارتمنت حفاظه نباتات

 4. دیپارتمنت جنگلات

 5. دیپارتمنت خاکشناسی