نصاب تحصیلی

کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده زراعت دانشگاه تخار به اساس نصاب تحصیل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل میباشد.