شناس نامۀ مختصر دانشکدۀ زبان وادبیات

 

دانشکدۀ زبان وادبیات منحیث یک کانون علمی و آموزشی مسوولیت و مکلفیت های اکادمیک خویش را  از بدو تأسیس تا اکنون به پیش می برد، این دانشکده به صورت مشخص و ویژه مسوول رشد، گسترش و توسعۀ فرهنگ ملی و بین المللی می باشد. زبان های که اقوام مختلف کشور به آنها سخن می گویند، در واقع ستون فقرات فرهنگ ملی، تلقی می شوند. انگیزۀ ایجاد دانشکدۀ زبان وادبیات و دیپارتمنت های آن، نگهداری فرهنگ اصیل و ملی این سرزمین و روابط دوستانه، فرهنگی و علمی با سایر ملل می باشد.

   دانشکدۀ زبان وادبیات درسال 1376 هـ.ش در چوکات دانشگاه تخار با ایجاد دیپارتمنت فارسی دری فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود. به اثر حاکمیت طالبان مانند سایر نهادهای تحصیلی از فعالیت بازماند. در سال 1381 هـ.ش با روی کار آمدن حکومت جدید در کشور، فعالیت های اکادمیک خود را دوباره از سرگرفت. این نهاد تحصیلی درسال 1384 اولین دور فارغ التحصیلان خویش را از بخش فارسی دری که تعداد شان به 42 تن می رسید، اعم از ذکور و اناث تقدیم جامعه نمود. در حال حاضر این دانشکده دارای پنج دیپارتمنت فعال می باشد که دیپارتمنت پشتو در سال 1385هـ.ش ، دیپارتمنت اوزبیکی و انگلیسی در سال 1386 هـ.ش و دیپارتمنت عربی درسال 1397هـ.ش در چارچوب آن رسماً ایجاد شدند. اکنون این دانشکده با داشتن (39) نفر اعضای کادر علمی. یک نفر مدیر تدریسی و یک نفر مدیر اجراییه و سه نفر کارگر وبیش از ( 1376 ) نفر دانشجو در دیپارتمنت های متذکره مصروف فعالیت های اکادمیک می باشند. دیپارتمنت فارسی دری از سال 1384تا سال 1398 (15) دور دانشجویان را فارغ التحصیل داده است که تعداد فارغ التحصیلان آن از طبقۀ ( 779) نفر ذکور و تعداد ( 276) نفر از طبقه نسوان می باشند. در حال حاضر این دیپارتمنت دارای (497) نفر دانشجوی می باشد که در 12 شبعۀ درسی مصروف فراگیری تحصیل می باشند.

   دیپارتمنت پشتو فعالیت خویش را در سال  1385 هـ.ش در چوکات این دانشکده آغاز نموده. دیپارتمنت ذکر شده از سال 1388 تا سال 1398 (11 ) دور دانشجویان را فارغ التحصیل داده است که تعداد فارغ التحصیلان ( 191) نفر از طبقۀ ذکور و تعداد ( 54) نفر از طبقه اناث می باشند. در حال حاضر این دیپارتمنت دارای ( 231) نفر دانشجو اعم از ذکور و اناث در (5) صنف مصروف فراگیری دروس خویش می باشند.

  دیپارتمنت اوزبیکی درسال 1386هـ.ش  فعالیت اکادمیک خود را آغاز نموده و از سال 1389 تا سال 1398 (10) دور دانشجویان را تقدیم جامعه نموده است که تعداد فارغ التحصیلان طبقۀ ذکور (206) نفر  و تعداد ( 53 ) نفر از طبقه اناث می باشند. در حال حاضر این دیپارتمنت دارای (187) نفر دانشجو می باشد که در (5) صنف مصروف فراگیری دروس خویش می باشند.

  دیپارتمنت انگلیسی درسال 1386هـ.ش فعالیت اکادمیک خود را آغاز نموده و از سال 1389 تا سال 1398 (10) دور دانشجویان را فارغ التحصیل داده است که تعداد ( 244) نفر از طبقۀ ذکور و تعداد ( 90 ) نفر از طبقه اناث می باشند. در حال حاضر این دیپارتمنت دارای ( 277) نفر دانشجوی می باشد که در ( 5) صنف درسی مصروف فراگیری دروس خویش می باشند.

  دیپارتمنت عربی در سال 1397هـ.ش خورشیدی رسماً از جانب وزارت تحصیلات عالی در چوکات دانشکدۀ زبان وادبیات منظور گردیده است. ایجاد و فعالیت این دیپارتمنت دقیقاً بر منبای ضرورت های علمی، فرهنگی و عینی جامعه صورت گرفته است. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای (184) نفر دانشجو می باشد که از جمله ( 106) نفر از طبقۀ ذکور و (78) نفر از طبقه اناث ، که از صنف اول الی سوم در (6) صنف درسی مصروف فراگیری تحصیل می باشند.