تاریخچه فاکولته شرعیات

فاکولته شرعیات درسال (1370هـش) در چهار چوب پوهنتون عبد الله بن مسعود درپشاور پاکستان تاسیس، و درسال (1373هـ ش)  در چوکات این پوهنتون که بعدا بنام "پوهنتون تخار" نام گذاری گردید، به ولایت تخار انتقال یافت. این پوهنځی در سال (1374هـ ش) بعد از ثبت در وزارت تحصیلات عالی کشور با یک دیپارتمنت بنام "فقه واصول فقه" با داشتن پنج نفر استاد و 15 تن محصل به فعالیتهای اکادمیک خویش آغاز نمود که تعداد استادان آن در سال 1375 به هشت تن می‌رسید. در آغاز این  پوهنځی  توسط رئیس پوهنتون وقت (محترم پوهاند نعمت الله شهرانی) سرپرستی می گردید تا این که در سال 1381 محترم پوهنوال عبدالودود "عابد"  بحیث معاون پوهنځی از طرف مقامات عالی وزارت تحصیلات عالی منظوری بدست آورده  و سرپرستی پوهنځی را بدوش گرفتند.

     از سال 1377هش تا 1381هش به اثر جنگ، نا امنی در ولایت تخار این کانون علمی و تحصیلی مانند سایر فاکولته های این پوهنتون به روی فرزندان کشور مسدود گردیده؛ ولی خوشبختانه با شروع سال 1381 با روی کار آمدن ادارۀ موقت فعالتهای اکادمیک این پوهنځی دو باره آغاز گردید. در اولین سال فعالیت خویش بعد از رکود چند ساله، این پوهنځی دارای سه صنف درسی با  57 محصل و 3 تن استاد به کار خود ادامه داد.

          در سال 1383 بنابر ضرورت و ازدیاد جذب شاگردان از طریق کانکور،  دیپارتمنت و رشتۀ تحصیلی تعلیمات اسلامی نیز در چوکات این پوهنځی ایجاد گردید. در حال حاضر این دیپارتمنت در دو بخش: "تعلیمات اسلامی پسران" و "تعلیمات اسلامی دختران" شاگرد جذب نموده در خدمت دانشجویان کشور قرار دارد.  بعد از این که مضمون ثقافت اسلامی به عنوان یک مضمون دینی و پوهنتون شمول در نصابهای درسی فاکولته‌های غیر شرعیات از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردید، پوهنځی شرعیات دیپارتمنت ثقافت اسلامی را در سال 1386 ایجاد و تدریس مضامین ثقافت اسلامی را در سایر فاکولته ها بر عهده گرفت. طبق پلان انکشافی پوهنځی در سال 1392 دیپارتمنت عقیده و دعوت اسلامی نیز در چوکات این نهاد عملی تحصیلی ایجاد گردیده در سال 1393 رسماً فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود. دیپارتمنت مذکور تا کنون فارغ ده نبوده رسالت آن تدریس مضامین مربوط به عقیده، دعوت و فلسفه اسلامی  در دو رشتۀ تحصیلی تعلیمات اسلامی و فقه وقانون میباشد.

      از آنجایی که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل داده و نیاز جدی به تعلیم و تربیه اسلامی دارند، در سال بعدی رشتۀ تحصیلی جدیدی برای خواهران بنام "تعلیمات اسلامی دختران" در برنامه های تحصیلی این پوهنځی ایجاد گردید، همچنان از سال ۱۴۰۰بدین سو رشتۀ تحصیلی فقه وقانون در بخش اناث عملا منظور و  در سال ۱۴۰۱به فعالیت خویش آغاز نمود که بدین ترتیب رشته‌های تحصیلی این پوهنځی به چهار رشته ارتقا یافت.