تاریخچه دانشکده شرعیات

دانشکده شرعیات درسال (1370هـش) در چهار چوب پوهنتون عبد الله بن مسعود درپشاور پاکستان تاسیس، و درسال (1373هـش) در چوکات این پوهنتون که بعدا بنام "پوهنتون تخار" نام گذاری گردید، به ولایت تخار انتقال یافت. این پوهنځی در سال (1374هـش) با یک دیپارتمنت بنام "فقه واصول فقه" با داشتن پنج نفر استاد و 15 تن محصل به فعالیتهای اکادمیک خویش آغاز نمود که تعداد استادان آن در سال 1375 به هشت تن رسید.

  از سال 1377هش تا 1381هش به اثر جنگ، نا امنی و تسلط گروه طالبان در ولایت تخار این کانون علمی و تحصیلی مانند سایر فاکولته های این پوهنتون به روی فرزندان کشور مسدود گردیده؛ ولی خوشبختانه با شروع سال 1381 با روی کار آمدن ادارۀ موقت فعالتهای اکادمیک این پوهنځی دو باره آغاز گردید.

      در سال 1383 بنابر ضرورت و ازدیاد جذب شاگردان،  دیپارتمنت و رشتۀ تحصیلی تعلیمات اسلامی نیز در چوکات این پوهنځی ایجاد گردید. در حال حاضر این دیپارتمنت در دو بخش: "تعلیمات اسلامی پسران" و "تعلیمات اسلامی دختران" شاگرد جذب نموده در خدمت دانشجویان کشور قرار دارد.  بعد از این که مضمون ثقافت اسلامی به عنوان یک مضمون دینی پوهنتون شمول در نصابهای درسی فاکولته های غیر شرعیات از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردید، پوهنځی شرعیات دیپارتمنت ثقافت اسلامی را در سال 1386 ایجاد و تدریس مضامین ثقافت اسلامی را در سایر فاکولته ها بر عهده گرفت. طبق پلان انکشافی پوهنځی در سال 1392 دیپارتمنت عقیده و دعوت اسلامی نیز در چوکات این نهاد عملی – تحصیلی ایجاد گردیده در سال 1393 رسماً فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود. دیپارتمنت مذکور تا کنون فارغ ده نبوده رسالت آن تدریس مضامین مربوط به عقیده، دعوت و فلسفه اسلامی  در دو رشتۀ تحصیلی تعلیمات اسلامی و فقه وقانون میباشد.

     از آنجایی که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل داده و نیاز جدی به تعلیم و تربیه اسلامی دارند، در سال های پسین رشتۀ تحصیلی جدیدی برای خواهران بنام "تعلیمات اسلامی دختران" در برنامه های تحصیلی این پوهنځی ایجاد گردیده بدین ترتیب رشته های تحصیلی این پوهنځی به سه رشته و تعداد دیپارتمنت های آن به چهار دیپارتمنت زیر ارتقا یافت:

1.     دیپارتمنت فقه و قانون، سال تأسیس (1374 هـ ش)، تعداد اعضای فعلی: 9 نفر،

2.     دیپارتمنت تعلیمات اسلامی، سال تأسیس (1383 هـ ش)، تعداد اعضای فعلی 9 نفر،

3.     دیپارتمنت ثقافت اسلامی، سال تأسیس (1386 هـ ش)، تعداد اعضای فعلی 8 نفر،

4.     دیپارتمنت عقیده و دعوت اسلامی، سال تأسیس (1393 هـ ش)، تعداد اعضای فعلی 2 نفر.