وضعیت فعلی و دستآوردهای پوهنځی در پنج سال گذشته:

     اهداف اساسی پلان استراتیژیک اول دانشکده (1392 – 1396 هـ ش) عبارت بود از ایجاد دیپارتمنت های جدید، ایجاد بخش شبانه در رشتۀ تعلیمات اسلامی، جذب و استخدام اعضای کادر علمی بیشتر، انکشاف ظرفیت جذب بیشتر محصلان اناث، تطبیق سیستم آموزشی کریدت، ایجاد کلینیک حقوقی، بازنگری و معیاری سازی نصاب درسی مطابق سیستم آموزشی کریدت، ارتقای سطح دانش و مهارت مسلکی اعضای کادر عملی، توجه لازم به تحقیقات علمی و ارتقای استادان به رتبه های علمی بالاتر، بهبود وارتقای کیفیت تدریس و تطبیق برنامۀ ارزیابی خودی، تطبیق روشهای جدید تدریس، تهیه وسایل و تجهیزات اداری، فراهم سازی سهولت استفاده از تکنولوژی معاصر برای استادان در پروسه تحقیق وتدریس، فراهم آوری سهولت های لازم جهت آموزش کامپیوتر و زبان های خارجی برای استادان و محصلان، اقدامات لازم جهت افزایش عواید پوهنحی، تجهیز و غنامند سازی کتابخانۀ پوهنځی و ایجاد کتابخانۀ مستقل برای دختران و توجه لازم به سر سبزی محیط پوهنتون با غرس نهال و ایجاد پارک تفریحی. از بررسی دست آورد های پوهنځی شرعیات در پنج سال گذشته واضح میگردد که پوهنځی در تطبیق پلان قبلی موفقیت خوبی داشته و به دست آوردهای چشم گیری نایل آمده است. دست آورد های پلان پنج سالۀ قبلی را در موارد زیر خلاصه میگردد:

 1. تطبیق سیستم آموزشی کریدت در تمام رشته های تحصیلی پوهنځی،
 2. ایجاد برنامه شبانه در رشتۀ تعلیمات اسلامی،
 3. ایجاد دیپارتمنت عقیده و دعوت اسلامی،
 4. ایجاد تفاهمنامه های همکاری با ارگان های عدلی و قضایی و مؤسسات همکار،
 5. بازنگری و تجدید نصاب درسی دیپارتمنت ها،
 6. تطبیق برنامۀ ارزیابی خودی و توجه به بهبود کیفیت،
 7. ایجاد کلنیک حقوقی برای ارتقای ظرفیت مسلکی محصلان وعرضۀ خدمات حقوقی برای افراد بی بضاعت جامعه،
 8. انکشاف ظرفیت جذب محصلان بیشتر،
 9. تجهیز وانکشاف کتابخانه پوهنځی که در حال حاضرغنی ترین کتابخانه در سطح پوهنتون میباشد.
 10. ایجاد و تجهیز مرکز IT و آموزش زبان با وسایل پیشرفته،
 11. فراهم سازی تجهیزات اداری و وسایل تکنولوژی معاصر برای پیشبرد تدریس و امور اداری از قبیل پروجکتور وماشین چاپ و کاپی،
 12. جذب واستخدام اعضای کادر علمی بیشتر که در پنج سال گذشته 10 نفر استاد استخدام شده است.
 13.  ارتقای ظرفیت استادان، در سال های اخیر 5 تن استاد تحصیلات ماستری شان را تکمیل نموده و دو نفر در جریان تکمیل دکتورا میباشند.
 14. راه اندازی ورکشاپ های آموزشی روش تحقیق، روشهای نوین تدریس، کورس های آموزش زبان انگلسی برای بلند بردن ظرفیت استادان،
 15. تدویر کورس های آموزش زبان عربی وانگلسی و کورسهای آموزشی حقوقی برای محصلان،

جدول تعداد استادان دانشکده صرعیات بر اساس در جه تحصیل 1392-1396

سال

دکتور

ماستر

لیسانس

مجموع

1392

1

2

21

24

1393

1

3

23

26

1394

1

4

21

26

1395

1

5

20

26

1396

1

7

20

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (6) آمار فارغان پوهنځی با تفکیک جنسیت (1392- 1396)

سال

بخش روزانه

بخش شبانه

مجموع

ذکور

اناث

ذکور

اثاث

1392

119

5

0

0

124

1393

97

15

0

0

112

1394

117

19

0

0

136

1395

148

37

0

0

185

1396

187

77

0

0

264

مجموعه پنج سال

821