اهداف دانشکده شرعیات

1- تربیه کادرهای سالم و مسلکی برای سکتور های عدلی و قضایی، تعلیمی و تربیتی کشور.

2- ایجاد زمینه های تأمین و گسترش عدالت و مساوات در جامعه.

2- راه اندازی تحقیق وارایه راهکارهای مناسب در جهت ارتقای سطح دانش استادان و محصلان.

3- سهم گیری در امر ایجاد جامعهء مرفه به وسیلهء ارتقای سطح دانش محصلان.

4- حمایت از فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی استادان و محصلان.

5- آموزش با کیفیت طبق معیارهای جدید که پاسخگوی نیازهای جامعهء کنونی باشد.

6- ترویج و نشر فرهنگ والای اسلامی و انسانی که در واقع تضمین کنندهء زندگی آرام و مطمئن و برادرانه برای جوامع انسانی است.