تاریخچه تضمین کیفیت دردانشگاه تخار

 

کمیتۀ تضمین کیفیت دریک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌ اساسی درجهت ارتقای کیفیت علمی و بهبود امور وابسته به موضوعات علمی مؤسسه درمطابقت کامل با معیارهای یازده گانهی ریاست تضمین کیفیت میباشد. بدون تردید، کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت ازطریق راه اندازی ارزیابی خودی درسطح پوهنحیها و درکل درسطح مؤسسه وتشخیص نارساییها و گزارش به معاونیت علمی، به رفع نواقص پرداخته، در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده وموسسه خود را با معیارها وموازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ میسازد.

مدیریت عمومی تضمین کیفیت واعتبار دهی در (1391) بعد از منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنتون تخار ایجاد گردید، هدف از تأسیس این مدیریت  ارزشیابی خودی پوهنتون تخار وفراهم آوری زمینۀ ارزشیابی بیرونی پوهنتون میباشد تا از لحاظ کیفیت این نهاد در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد. دراین مدیریت یک تن از کارمندان (تاج محمد آریا) بحیث مدیریت عمومی ایفای وظیفه می نماید و بعدا درسال سال 1397 باحفظ مدیریت عمومی تضمین کیفیت درین نهاد یک بست 3 کادری(آمریت تضمین کیفیت) در این نهاد تحصیلی ایجاد گردیده است که فعلا فعلاً یک تن از استادان پوهنحی زراعت این پوهنتون ( پوهنمل جاهداحمد شمس ) بحیث سرپرست آمریت تضمین کیفیت واعتبار دهی با ویک تن بحیث مدیر عمومی در این بخش کار می نماید.

آمریت تضمین کیفیت در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی ومعیاری سازی نیاز روز ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ها ورهمنودهای ریاست محترم تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به کارخویش تداوم بخشیده است ودست آوردهای که ازاین ناحیه بدست آمده است دانشگاه تخار امروز درقطار پوهنتونهای بزرگ کشور مرحله اول ودوم ارزیابی خودی را موفقانه سپری نموده و درمرحله سوم ارزیابی خودی نامزدی به اعتبار دهی درمیان 6 پوهنتون برتردولتی کشور که نامزد به اعتبار دهی قرار دارد واقع شده است ومصمم است تا ختم سال1397  تمام مشکلات وچالشهای خودرا براساس معیارهای قبول شده مرفوع ساخته و وارد مرحله کسب جایگاه اعتباردهی گردد.

در پهلوی آمریت تضمین کیفیت، کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت پوهنتون به ریاست  پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی پوهنتون  فعالیت مینماید که دارای12عضواصلی به شرح زیر تشکیل گردیده است:

 1. پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی وریس کمیته
 2. پوهنمل جاهداحمدشمس آمرتضمین کیفیت عضو
 3. پوهنمل کریمه مفرد زاده معاون محصلان عضو
 4. نثار احمدبارز معاون مالی و اداری عضو
 5. پوهنمل عبدالفتاح مجیدی از پوهنحی اقتصاد  عضو
 6. پوهنیارسیدحبیب الرحمن حقبین ازپوهنحی انجنیری عضو
 7. پوهنیار رامین رایی ازپوهنحی زراعت عضو
 8. پوهنیار محمدهاشم رجب زاده ازپوهنحی حقوق عضو
 9. پوهنیار امین الله امین ازپوهنحی شرعیات عضو
 10. پوهنیار محمد اعظم عمری ازپوهنحی ادبیات عضو
 11. پوهنیارضیاالدین جمال ازپوهنحی تعلیم وتربیه عضو
 12. تاج محمد آریا مدیرعمومی تضمین کیفیت  منشی کمیته

جلسات آن ماهوار (و در صورت ضرورت هفته یک بار) برگزار میگردد.  در سطح 7 پوهنحی ها 7 کمیتۀ  فرعی تضمین کیفیت واعتبار دهی فعالیت مینماید که هر کمیته 5  عضو دارد. ارزیابی خودی هر پوهنحی را همین کمیته ها انجام میدهند. مطابق با چارچوب جدید معیار های ۱۱گانه، تمام گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحئی ها را کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بررسی، مطالعه و به شورای علمی پوهنتون ارائه میکند؛ سپس ادارۀ تضمین کیفیت پوهنتون گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحی  ها را توحید و گزارش ارزیابی خودی پوهنتون را به اداره محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی  وزارت تحصیلات عالی ارسال مینماید.

کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بر اساس معیارهای تعیین شده چون: ماموریت و استراتژی، سهمگیری در انکشاف جامعه، حاکمیت، رهبری و اداره، منابع مالی و اداری، برنامه های اکادمیک، تحقیق، استادان و کارمندان، تجارب محصل، اتضمین کیفیت و بهبود، کتابخانه و منابع معلوماتی،تدریس و تکنالوژی معلوماتی و سهولتها رزیابی خودی را در پوهنتون تخار انجام میدهد.