تاریخچه دانشکده انجنیری

پوهنحی انجنیری درسال 1389 درچوکات پوهنتون تخار با ایجا د دیپارتمنت سیول با پذیرفتن محصلین داوطلب به رشته ساختمانی (سیول) به فعالیت های آموزشی وپژوهشی خویش آغازکرده و مانند سایر پوهنځی های پوهنتون تخار در روند علمی و آموزشی خویش فراز وفرود داشته است. درآغاز فعالیت های اکادمیکی پوهنحی انجنیری از هیچ نوع امکانات مانند، صنف درسی، استاد، لابراتوار و مواد لابراتوار وغیره برخوردار نبود و تدریس در تالار کتنانس های پوهنتون تخار صورت میگرفت. تا آنکه به همکاری مردم کشور آلمان و مؤسسهGIZ  در سال 1390 هجری خورشیدی تعمیر تدریسی این پوهنحی اعمار گردید و به کمک برنامه SHEEP یک مقدار مواد لابراتواری خریداری شد و چالش هائیکه در زمینه کارهای علمی و اداری وجود داشت ازاین رهگذر نسبتن حل گردید.

این پوهنحی درحال حاضر دارای سه دیپارتمنت فعال سیول، جیولوجی ومعدن و برق و الکترونیک می‌باشد(دیپارتمنت جیولوجی ومعدن در آغاز سال 1393 فعال گردیده است) و دیپارتمنت برق و الکترونیک در سال 1394 فعال گردیده بود و پس از یک سال فعالیت به تعلیق رفته بوده که خوشبختانه در سال 1398 دوباره فعال گردیده است که اکنون محصلین مصروف فراگیری دانش می‌باشد. پوهنحی انجنیری در سال 1401 به تعداد 646 تن محصلین را زیرنظراستادان درسه دیپارتمنت زیرپوشش برنامه های تدریسی وتحقیقی قرارداده است که بیشترین از آنان از امتیاز لیلیه و بدل اعاشه برخورداراند و باجدیت تمام برای تربیه کادرهای فعال ومسلکی دراعماریک افغانستان نوین می کوشند.