تاریخچه دانشکده انجنیری

دانشکده انجنیری درسال 1389 در چوکات دانشگاه تخار با ایجاد  دیپارتمنت  سیول با پذیرفتن 178 تن دانشجویان داوطلب به رشته ساختمانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خویش آغاز کرده و مانند سایر دانشکده های دانشگاه تخار در روند علمی و آموزشی خویش فراز و فرود داشته است.در سال 1390 تعمیر تدریسی دانشکده انجنیری با همکاری کشور آلمان و موسسه GIZ ساخته شد و به کمک برنامه SHEEP برخی مواد لابراتواری نیز خریداری شد.این دانشکده در حال حاضر دارای سه دیپارتمنت فعال سیول، جیولوجی و معدن و برق و الکترونیکس میباشد.

دانشکده انجنیری در سال 1398 به تعداد( 599) تن دانشجویان را زیرنظراستادان درسه  دیپارتمنت زیرپوشش برنامه های آموزشی وپژوهشی قرارداده بود که بیشتر از 50 درصد آنان از امتیاز خوابگاه و بدل اعاشه برخوردار بودند و باجدیت تمام برای تربیه کادرهای فعال ومسلکی دراعماریک افغانستان نوین می کوشند.