دیدارتمنت های دانشکده انجنیری

  1. دیپارتمنت سیول

ساختمانی(سیول) در سال 1389 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون شش دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به 9 تن میرسد که از جمله یک تن پوهندوی، یک تن پوهنمل، چهار تن پوهنیار و سه تن پوهیالی میباشد.

  1. دیپارتمنت جیولوجی و معدن

جیولوجی و معدن در سال 1393 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون دو دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به 5 تن میرسد که از جمله یک تن پوهنمل، یک تن پوهنیار، یک تن نامزد پوهنیار و دو تن پوهیالی میباشد.

  1. دیپارتمنت برق و الکترونیکس

برق و الکترونیکس در سال 1394 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون شش دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به یک تن میرسد که یک تن پوهنیار میباشد.

 

اهداف، دیدگاه و ماموریت  

اهداف

آموزش و پرورش کادر های ورزیده و با تقوی با ظرفیت های بلند علمی و عملی به اساس معیار های معاصر، تحقیقات مسلکی در عرصه انجنیری برق و الکترونکس، بروز رسانی مواد و محتوای تحصیلی بر مبنای دست آورد های علمی و بهبود سکتور انجنیری برق در سطح کشور اهداف دیپارتمنت برق و الکترونکس را تشکیل میدهد.

دیدگاه ما

دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک تلاش دارد تا با ارایه خدمات تحصیلی، فعالیت های مسلکی و انجام تحقیقات علمی در سطح کشور و منطقه بعنوان یک رشته پیشتاز درخشیده؛ در مسیر رشد، تعالی و بالندگی کشور با تربیت انجنیران کارفهم، مسلکی، با تقوی و پیشگام نقش خویش را ایفا نماید.

ماموریت (رسالت)

فراهم آوری خدمات با کیفیت درسی برای تمام دانشجویان دیپارتمنت برق و الکترونیک، ارایه تدریس، انجام تحقیقات علمی و کاربردی، پخش و نشر علم بروز و مورد نیاز انجنیری و تربیه‌ی دانش آموختگان که به خواست های جامعه ما و مطالبات مسلکی و تخصصی در سطح  ولایات و کشور پاسخگو باشد.

شیوه های رسیدن به اهداف دیدگاه و ماموریت

تطبیق سیستم های جدید دانشجو محوری (OBE-SCL) ،کار های آزمایشگاهی، کارآموزی های علمی و ساحوی، نظارت مسولین برای بلند بردن ظرفیت های لازم ،اجرای ـآزمایش های مواد و مودل های ساختمانی که برای آگهی و بلندی بردن سطح دانش دانشجویان سودمند تمام میشود.

اهداف، دیدگاه و ماموریت در شورای دیپارتمنت برق و الکترونیک بتاریخ  6/  1/1401 و پروتوکول شماره ( 1) مورد تاید قرار گرفت.

 

اهداف، دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت برق و الکترونیک در جلسه‌ی مؤرخ 18/3 / 1401 شورای علمی پوهنځی انجنیری بررسی و تحت پروتوکول شماره (۲) مورد تاید قرار گرفت.