نمایه اساتید دانشکده انجنیری

نمایه ی اساتید دیپارتمنت سیول دانشکده انجنیری

javid

وظیفه: آمر دیپارتمنت سیول

نام و تخلص: سید جاوید عظیمی

 درجه تحصیل: ماستر    

 دیپارتمنت: سیول                                                                                            

 رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1364

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 6/7/1389

ایمل آدرس: s.javidazimi@gmail.com

شماره تماس: 0791838320

 

نمایه ی اساتید

 نام و تخلص: سید حبیب الرحمن حقبین

 درجه تحصیل: ماستر        

 دیپارتمنت: سیول

رتبه علمی: پوهنیار

 سال تولد: 1367

 زاد گاه: بدخشان

 تاریخ تقرر در کادرعلمی:15 / 10 / 1392

 ایمل آدرسhaqbin1989@gmail.com

شماره تماس: 0749433174/0700605953 

 

 

 

وظیفه: کادر علمی

سلیماننام و تخلص: سید سلیمان حمیدی

 درجه تحصیل: لسانس       

 دیپارتمنت: سیول

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1365

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 21/9/1390

ایمل آدرس: sulaiman_hamidi@yahoo.com

شماره تماس: 0729828323

 

پژواکوظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: عبدالرحمن پژواک

 درجه تحصیل: ماستر    

 دیپارتمنت: سیول                                                                                        

 رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1360

زاد گاه:بدخشان

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 7/3/1390

ایمل آدرس: pazhwak_2008@yahoo.com

شماره تماس: 0730424180

 

 

 

 

 

پارساوظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: عبدالباعث پارسازاده

 درجه تحصیل: ماستر      

 دیپارتمنت: سیول     

 رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1362

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 30/12/1391

ایمل آدرس: aparsazada@gmail.com

شماره تماس: 0771121436

 

وظیفه: کادر علمی  

نام و تخلص: ضیاالدین صفری

 درجه تحصیل: لسانس    

 دیپارتمنت: سیول                                                                                                                      

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1362

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 14/9/1389

ایمل آدرس: zia.safari2011@gmail.com

شماره تماس: 0700558033

 

 

وظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: سید تمیم رحیمی

 درجه تحصیل: لسانس   

 دیپارتمنت: سیول

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1366

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 9/9/1390

ایمل آدرس: tamim.rahimi@akdn.org

شماره تماس: 0799386090

 

شجاعوظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: سید شجاع الدین رسولی

 درجه تحصیل: لیسانس     

 دیپارتمنت: سیول

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1367

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 15/10/1392

ایمل آدرس: rasooli2013@yahoo.com

شماره تماس: 0778811121

 

وظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: قطب الدین ایشانچ

 درجه تحصیل: لیسانس   

 دیپارتمنت: سیول

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1369

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 4/1/1393

ایمل آدرس: 8884ishanch@gmail.com

شماره تماس: 0786362787

 

 

 

نمایه ی اساتید دیپارتمنت جیولوجی و معدن دانشکده انجنیری

 

وظیفه: آمر دیپارتمنت جیولوجی و معدن

shafihنام و تخلص: سید شفیع الله عبیدی

 درجه تحصیل: ماستر    

 دیپارتمنت: جیولوجی و معدن

 رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1368

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 29/2/1393

ایمل آدرس: shafi.obaidi27@gmail.com

شماره تماس: 0772326768

 

وظیفه: کادر علمی

Picture 53262نام و تخلص: عبدالله عزام احمدی

 درجه تحصیل: ماستر    

 دیپارتمنت: جیولوجی و معدن                                                                   

 رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1369

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 2/11/1392

ایمل آدرس: abd.ezam@gmail.com

شماره تماس: 0705000445

 

muhamadullahوظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: محمدالله احمدزی

 درجه تحصیل: لسانس   

 دیپارتمنت: جیولوجی و معدن

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1363

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 29/2/1393

ایمل آدرس: mohamadullah.ahmadzai2015@gmail.com

شماره تماس: 0791206689

 

 

وظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: عبدالحق فروغ

 درجه تحصیل: لسانس  

 دیپارتمنت: جیولوجی و معدن

 رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1364

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 13/12/1391

ایمل آدرس: abdulhaq.frogh@gmail.com

شماره تماس: 0700414013

 

 

 

وظیفه: کادر علمی

نام و تخلص: سید اعظم منصوری

 درجه تحصیل: لسانس   

 دیپارتمنت: جیولوجی و معدن

 رتبه علمی: نامزد پوهینار

سال تولد: 1372

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 22/10/1397

ایمل آدرس: 

شماره تماس: 0775205125

 

 

نمایه ی اساتید دیپارتمنت برق و الکترونیکس دانشکده انجنیری

 

وظیفه: آمر دیپارتمنت برق و الکترونیکس

سید عالمنام و تخلص: سید عالم عظیمی

 درجه تحصیل: لسانس  

 دیپارتمنت: برق

 رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1361

زاد گاه: تخار

تاریخ تقرر در کادرعلمی: 2/8/1391

ایمل آدرس: alim.azimi@gmail.com

شماره تماس: 0772223614