تاریخچه ایجاد دانشکده اقتصاد در پوهنتون تخار

اقتصاد به معنی استفاده بهتر از منابع است که حد اکثر منفعت از آن بدست آید. همانطور که در دنیای امروزی دیده می شود بزرگ‌ترین درگیری و جدال بر سر منابع طبیعی ازجمله آب، نفت، انرژی، زمین و غیره منابع طبیعی است. بنابر این بازار کار اصلی رشته اقتصاد، بحث بازارهای مرتبط با منابع می باشد، به خصوص منابع مالی و منابع انرژی (مدیریت بهتر منابع). بناٌ نظر به اهمیت ذکره شده دانشکده در سال 1390 از وزارت تحصیلات عالی کشور جواز فعالیت دریافت کرده و در سال 1391 هجری شمسی با جذب ۱۰۰ تن محصل در دو دیپارتمنت امور مالی و بانکی - منجمنت و اداره تشبثات در چوکات دانشگاه تخار آغاز به فعالیت نموده است و تا حال در راستای خدمت گذاری به فرزندان کشور با درنظر داشت نیازمندهای جامعه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده است و در آینده نیز در راستا کوتاهی نخواهند کرد. به صورت کل درطی شش دوره‌ی فراغت به تعداد 610 تن دانش آموخته که ازجمله 532 تن آن ذکور و 78 تن آن را اناث تشکیل می دهد جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه شده اند. این دانشکده جهت ارتقای مهارت های علمی، تحقیقی، و تحصیلی مکلفیت های خویش را انجام داده که دست آورد های ملموس را نیز به همراه دارد. اکنون در سال۱۴۰۱ به تعداد ۱۱۶ تن که از جمله ۹۱ تن ذکور و ۲۵ تن اناث از این دانشکده فارغ و به تعداد ۲۰۰ تن که از جمله ۱۰۰ تن ذکور و ۱۰۰ تن اناث از طریق امتحان کانکور در این دانشکده جذب گردیده است. به صورت کل درطی هفت دوره فراغت به تعداد ۷۲۶ تن دانش آموخته را که ازجمله ۶۲۳ تن آن ذکور و ۱۱۲ تن آن اناث تشکیل می دهد جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است. همچنان در این دانشکده 10 تن استاد بحیث کادر علمی مصروف خدمت گذاری به هموطنان عزیز خود هستند که ۸ تن آن ماستر، یک تن در جریان تحصیل ماستری و یک تن آن لیسانس می باشند. دانشکده اقتصاد تعمیر مستقل تدریسی نداشته بلکه ازکمپلکس تعمیر تدریسی حقوق استفاده می نماید. توجه به تضمین کیفیت در دانشگاه های کشور از اولویت وزارت محترم تحصیلات عالی کشور بوده تا دانشگاه های کشور شرایط رقابت علمی و اکادمیکی را در منطقه و جهان بدست آورند و از جانب دیگر در نظر است که اسناد دانشگاه های کشور در تمام کشور های جهان از اعتبار علمی و اکادمیکی برخور دار شوند بناً لازم است درین راستا قدم های موثر و مفید برداشته شود که در قسمت تضمین کیفیت دانشکده اقتصاد متعهد بوده و کار های عملی را نیز انجام داده است.