ادارات همکار

 

دانشکده اقتصاد برای پیش‌برد فعالیت خویش و انجام کارهای عملی دانشجویان با برخی ادارات همکار تفاهم‌نامه های کاری عقد کرده اند و برخی ادارات بدون عقد تفاهم‌نامه آماده همکاری در این قسمت هستند. در ضمن دانشکده اقتصاد در طی چند دوره فعالیت دست‌آوردهای را نیز بدست‌آورده است که در این قسمت به آن‌ها پرداخته می شود.

دانشکده اقتصاد با ریاست های زیر تفاهم نامه همکاری را به امضا رسانده است:

  1. ریاست مستوفیت؛
  2. ریاست اقتصاد؛
  3. ریاست شهرسازی؛
  4. آمریت احصاییه؛

علاوه بر اداراتی که تفاهم‌نامه دارد، ادارات دیگری هستند که دانشجویان دانشکده اقتصاد را جهت آموزش های کارعملی می‌پذیرند قرار زیر اند:

  1. ریاست کمرکات؛
  2. ریاست فواید عامه؛
  3. بانک های خصوصی؛
  4. انکشاف دهات.