معرفی نصاب تحصیلی دانشکده اقتصاد

 

ساختار، محتوا و بازدهی نصاب تحصیلی در نظام تحصیلات عالی یک کشور اگر بر اساس معیار های علمی و بین المللی اعیار باشد، عامل توسعه همه جانبه جامعه و پدید آورنده افق های روشن برای نسل های بعدی است برای رسیدن به این اهداف، بازنگری و تجدید نظر به صورت مستمر در نصاب های تحصیلی به عنوان یک عنصری تاثیر گذار و سودمند پذیرفته شده است چنانچه بازنگری نصاب تحصیلی در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلات عالی در سطح جهان امر مهم و مداوم شمرده می شود پرداختن به مشکلات جامعه و ارایه راهکارهای عملی برای رفع آنها بدون داشتن نصاب تحصیلی به روز شده و معیاری امکان پذیر نمی باشد. تلاش های دوام دار مسولین محترم نظام تحصلات عالی افغانستان از سطح دیپارتمنت ها تا مقام وزارت تحصیلات عالی نیز بر این امر مهم استوار است. که نقشه راه تحصیلات عالی داشتن نصاب تحصیلی معیاری در تمامی رشته ها است.

از آنجاییکه به همه گان هوایدا است که در شرایط به شدت رقابتی دهکده جهان کنونی افراد، موسسات و تشکلاتی در عرصه اقتصاد توانایی آن را دارا خواهند بود، در این کارزار موفق بدرآیند که مجهز با علم و شیوه های درست و بهینه ی کاربرد آن در عرصه های عملی و واقعی از طریق تکنالوژی معاصر بوده باشند و همان گونه که نقش اقتصاد در جوامع به مثابه سنگ بنای هر جامعه تلقی گردید است بیجا نخواهد بود ادعا شود که فارغان رشته مالی و بانکی توان آن را دارا خواهند بود که هر نهاد و موسسه انتفاعی را قادر سازند تا با پوشش  مصارف و دریافت سود مطلوب ایفای نقش نمایند.

با در نظر داشت پیشرفت های برق آسا و غیر منتظره علم تخنیک در عرصه های زندگی میبایست نصاب درسی دیپارتمنت مربوطه نیز بر وفق آن تنظیم گردیده،  مطالبات و نیازمندی های بازار را پاسخگویی کرده محصولات خود را که همانا تقدیم نسل های جدید انسانی به بازار می باشد با دانش، تخصص و مهارت عصری اعیار ساخته زمینه های موثر کاربردی آن را در تولید محصولات و ارایه خدمات کارا برای آنان پهن سازد، از اینرو دیپارتمنت مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد خویش را مکلف به این میدانند که ارایه دروس مربوط به این رشته را هرچه کاراتر ساخته در جهت غنامندی و شگوفایی اقتصاد کشور و پیمودن راه پر خم و پیچ خود کفایی همت و بذل مساعی نمایند.

این نصاب درسی که دارای ۱۴۸ کریدت بوده که طبق لایحه به پنج کتگوری ذیلا تقسیم گردیده است:

  1. مضامین اساسی (۴۳) کریدت مساوی به (۲۹.۱) فیصد
  2. مضامین  تخصصی (۷۸) کریدت مساوی به (۵۲.۷) فیصد
  3. مضامین پوهنتون شمول (۱۴) کریدت مساوی به (۱۰) فیصد
  4. مضامین اختیاری (    ) کریدت مساوی به (   ) فیصد
  5. کارعملی، سیمینار و مونوگراف (۱۰) کریدت مساوی به (۷) فیصد

قابل ذکر است که نصاب هذا طی(۸) سمستر در دیپارتمنت های روزانه و طی (۱۰) سمستر و دیپارتمنت های شبانه قابل تطبیق می باشد.