اهداف، دیدگاه و ماموریت دانشکده اقتصاد

 

اهداف دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار با عرضه خدمات معیاری و با کیفیت علمی می خواهد دانش، تخصص و مهارت را برای دانشجویان خویش آموزش دهد تا دانشجویان با کسب مهارت و آموزش توانایی های لازم برای خدمت گذاری به مردم و جامعه خویش را بدست آورند ( عرضه افراد دانش آموخته و متخصص در جامعه ).

دیدگاه پوهنحی اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار می خواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق علمی، و عرضه خدمات بهتر جایگاه و اعتبار علمی و اکادمیکی خویش را در میان دانشکده های دانشگاه تخار و دانشگاه های کشور کسب نماید و برای  اعتباردهی و شناخت دانشگاه تخار در سطح منطقه ممد و مفید واقع شود ( رشد استعداد ها و توانمند سازی و بهبود ظرفیت دانشجویان جهت ارایه خدمات مناسب در جامعه تا موقف و جایگاه دانشکده برجسته گردد).

ماموریت پوهنحی اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار می خواهد زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری را برای ادامه تحصیل دانشجویان خویش فراهم سازد، جوانان کشور ازین طریق اهداف علمی و تخصصی خویش را تقویت بخشیده، آموزش مهارت های لازم و ضروری را کسب نمایند، تا بتوانند مصدر خدمت بهتر به کشور گردند ( مهیا سازی زمینه‌های مناسب ارایه خدمات معیاری و باکیفیت جهت ارتقاء ظرفیت تخصصی و مسلکی دانشجویان )