ارزش ها

     با توجه به اصول حاکم بر جامعه افغانستان، حفظ منافع علیای کشور، تحکیم وحدت ملی، تعهد به ارتقای کمی و کیفی آموزش علمی و کاربردی دانش حقوق، به کارگیری استندردهای پذیرفته شده بین المللی در محیط اکادمیک و تعمیم مسئولیت پذیری، ارزش های اساسی ذیل مطمح نظر قرار گرفته است:
باور و احترام به ارزش های اسلامی و ملی؛
تقویت روحیه وحدت ملی، همگرایی و تحکیم ثبات سیاسی؛
احترام به کرامت انسانی، تعمیم عدالت، برابری و قانونیت؛
تحصیلات عالی حقوقی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه و بازار کار؛
مسئولیت پذیری و قانونگرایی؛
اداره سالم، مؤثر و کارآمد؛
شفافیت و حسابدهی؛
تلاش و خلاقیت؛
صمیمیت و هماهنگی حاکم در پوهنحی؛   
برجسته سازی و تشویق دانشجویان ممتاز؛