دیپارتمنت های دانشکده

دانشکده  حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تخار از بدو تأسیس تا اکنون دارای دو دیپارتمنت بوده به دیپارتمنت های (عامه وروابط بین الملل، قضاو سارنوالی) دانشکده حقوق وعلوم سیاسی فعالیت های اکادمیک خودرا بامنظوری این دو دیپارتمنت که دیپارتمنت فعال وفارغ دهنده هستند به پیش میبرد وهم اکنون دراین دودیپاتمنت اعم از ذکور واناث دانشجویان مصروف فرا گیری علم ودانش هستند .