پروفایل استادان دانشکده زراعت

 

 http://tu.edu.af/Content/images/nabizadah.jpg    

اسم وتخلص:عبدالقدیرنبی زاده

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1350

زادگاه:  ولسوالی کشم ولایت بدخشان

سال  شمول در کادر:  22/2/1381

ایمیل آدرس:  qadir.nabizada456@gmail.com

شماره تماس: 0700070456


 

http://tu.edu.af/Content/images/amani.jpg 

اسم وتخلص:عین الدین امانی             

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی:  پوهندوی

سال تولد: 1356

زادگاه:  ولسوالی چاه آب ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  10/1/1383

ایمیل آدرس:  ainuddinamany@ gmail.com

شماره تماس: 070480048


 http://tu.edu.af/Content/images/Noori.jpg

نام وتخلص:  محمدصفرنوری

درجه تحصیل: داکتر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهندوی

سال تولد: 1354

زادگاه:  ناحیه دوم، شهر تالقان تخار

سال  شمول در کادر: 10/1/1383

ایمیل آدرس:  safar_noori@yahoo.com

شماره تماس:  0766611700


 http://tu.edu.af/Content/images/shams.jpg

نام وتخلص: جاهد احمدشمس

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1361

زادگاه:  ولسوالی رستاق ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  13/1/1385

ایمیل آدرس:  Jahidshams.Takhar@ gmail.com

شماره تماس: 0700660097


 http://tu.edu.af/Content/images/waqar.jpg

نام وتخلص: برهان الدین وقار

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد:

زادگاه: ولسوالی فرخار ولایت تخار

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس:  Burhan.Wiqar@ gmail.com

شماره تماس: 0700719048


 http://tu.edu.af/Content/images/Faiq.jpg

نام وتخلص:  محمدحسین فایق

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1353

زادگاه: ولسوالی چاه ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  11/1/1384

ایمیل آدرس:  hussainfaiq385@ gmail.com

شماره تماس: 0700705653


 http://tu.edu.af/Content/images/Ahmadi.png

نام وتخلص:  سیدیونس امینی

درجه تحصیل:  لیسانس

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی:  پوهنمل

سال تولد: 1359

زادگاه: ولسوالی ورسج ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  20/6/1386

ایمیل آدرس:  Sayedyounusaminy8273155@gmail.com

شماره تماس: 07782273155


 http://tu.edu.af/Content/images/Ahmadi.jpg

نام وتخلص: پروانه احمدی

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1365

زادگاه: تالقان تخار

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس:  kokchasahilcc@ gmail.com

شماره تماس: 0744917670


 http://tu.edu.af/Content/images/Rayee.jpg

نام وتخلص: رامین رایی

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت: اگرانومی

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1367

زادگاه: فیض آباد مرکزولایت بدخشان

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس:  r.rayee12@ gmail.com

شماره تماس: 0795127078


 http://tu.edu.af/Content/images/Mushfiq.jpg

نام وتخلص: سیدرحیم الله مشفق

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت: علوم حیوانی

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1362

زادگاه: ولسوالی چاه آب ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  18/3/1388

ایمیل آدرس:  sr.mushfiq@gmail.com

شماره تماس: 0707516773


http://tu.edu.af/Content/images/Abidi.jpg 

نام وتخلص:   محمدحسن عابدی

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت:  علوم حیوانی

رتبه علمی:  پوهنمل

سال تولد:  1362

زادگاه:  ولسوالی رستاق ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  17/12/1389

ایمیل آدرس:  M.hassanabedi@gmail.com

شماره تماس:  0700687231


 http://tu.edu.af/Content/images/hamidi.jpg

نام وتخلص: محمدحامد اعتمادی

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت: علوم حیوانی

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1360

زادگاه: تالقان تخار

سال  شمول در کادر:  6/2/1390

ایمیل آدرس:  m.etemadi1360@ gmail.com

شماره تماس: 0728400101


 http://tu.edu.af/Content/images/Rafid.jpg

نام وتخلص: رضوان الله رافد

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت: علوم حیوانی

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1368

زادگاه:  ولسوالی تگاب کشم ولایت بدخشان

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس: 

شماره تماس: 0700869262


 http://tu.edu.af/Content/images/farzam.jpg

نام وتخلص: محمدفواد فرزام

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت: علوم حیوانی

رتبه علمی:  پوهیالی

سال تولد: 1369

زادگاه:  ولسوالی فرنگ ولایت بغلان

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس:  99fawadfarzam@ gmail.com

شماره تماس: 0706565203


 http://tu.edu.af/Content/images/Samim.jpg

نام وتخلص: سیدعالم صمیم

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: اقتصاد وتوسعه زراعتی

رتبه علمی:  پوهنیار

سال تولد: 1366

زادگاه: ولسوالی ورسج ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  12/9/1391

ایمیل آدرس:  sayedalim.92@ gmail.com

شماره تماس: 0772163585


 http://tu.edu.af/Content/images/Hasibullah.jpg

نام وتخلص: حسیب الله مشعر

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: اقتصادوتوسعه زراعتی

رتبه علمی:  پوهیالی

سال تولد: 1370

زادگاه: ولسوالی درایم ولایت بدخشان

سال  شمول در کادر:  2/4/1393

ایمیل آدرس:  hasibmushair560@gmail.com

شماره تماس: 0782011560


 http://tu.edu.af/Content/images/Habibi.jpg

نام وتخلص:  سیدثناالله حبیبی

درجه تحصیل:  لیسانس

دیپارتمنت: اقتصادوتوسعه زراعتی

رتبه علمی:  نامزد پوهنیار

سال تولد:  1368

زادگاه:  ولسوالی ورسج ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  1396/9/9

ایمیل آدرس:  sanaullah.habibi95@gmail.com

شماره تماس:  0779193577


 http://tu.edu.af/Content/images/Andishmand.jpg

نام وتخلص:  عبدالباری اندیشمند

درجه تحصیل: ماستر

دیپارتمنت:  هارتیکلچر

رتبه علمی:  پوهنمل

سال تولد: 1363

زادگاه: ولسوالی  فرخار ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  13/2/1393

ایمیل آدرس:  bariandeshmand@ gmail.com

شماره تماس: 0779782250


 http://tu.edu.af/Content/images/Atayee.jpg

نام وتخلص:  عبدالرسول عطایی

درجه تحصیل:  ماستر

دیپارتمنت:  هارتیکلچر

رتبه علمی:  پوهنمل

سال تولد: 1361

زادگاه:  ولسوالی چاه آب ولایت تخار

سال  شمول در کادر:  11/20/1385

ایمیل آدرس:  88atayi@yahoo.in

شماره تماس:  0705800306


 http://tu.edu.af/Content/images/Nazari.jpg

نام وتخلص:  فدامحمد نظری

درجه تحصیل:  لیسانس

دیپارتمنت:  هارتیکلچر

رتبه علمی:  نامزد پوهنیار

سال تولد: 1370

زادگاه:  ولسوالی ورسج ولایت تخار

سال  شمول در کادر: 

ایمیل آدرس:  fedam.nazari@ gmail.com

شماره تماس:  0775540767