اهداف دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

اهداف استراتیژیک: 
تداوم و تمرکز بر کیفیت تدریس و پاسخگو ساختن آن با توجه به نیازمندی های کشور و تقاضای بازار.

فراهم آوری خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری با توجه به نیازمندی های جامعه.

توسعه امکانات و تسهیلات برای پیشبرد تحقیقات علمی.

ارتقای ظرفیت کادر علمی و کامندان اداری و استفاده از تکنالوژی تحصیلی .

مجهز شدن تعمیر پوهنحی به سایر امکانات مورد نیاز.

اهداف استراتژیک پلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
اهداف علمی وتحقیقی
تقویت کمیته‌های فرعی درسطح پوهنحی غرض انجام فعالیت های علمی و تحقیقی.

فعال نمودن یک دیپارتمنت بنام حاکمیت قانون در چوکات تشکیلات این پوهنحی.

ایجاد دیپارتمنت‎های روابط بین الملل و حقوق مطابق نصاب.

امضاء دو تفاهم نامه با ریاست محاکم، سارنوالی ریاست عدلیه، قومندانی امنیه و اصلاحات اداری.

اعزام دانشجویان به نهاد های عدلی و قضایی غرض اجرای کارهای عملی.

اعزام استادان برنامه ماستری و دکتورا.

اهداف مربوط به محصلان.
تسهیل روند تهیه وترتیب ترانسکریپت، دیپلوم و تصدیق نامه‌ها برای محصلان.

ایجاد و تطبیق سیستم HEMIS به منظور پیشبرد ثبت و راجستر دانشجویان.

نظارت و ارزیابی دوامدار از تطبیق سیستم کریدت به گونه کمی و کیفی.

نظارت و بررسی دوامدار از چگونگی تطبیق کریکولم و نصاب درسی.

برگزاری کنفرانس‌های علمی- تحقیقی از سوی محصلان در هر سمستر.

تقویه پروسه تدریس آموزی برای محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به گونه دوامدار.

تدویر برنامه‌های خوش آمدیدگوی، اطلاع رسانی و تشویق محصلان ممتاز به شکل سمستروار.

ایجاد دفتر مشاوره و تعیین استاد رهنما مطابق لایحه سیستم کریدت.

اهداف مربوط به مالی و اداری و تجهیزات.
تجهیز کمیته مالی در سطح پوهنحی.

تدوین پلان پنج ساله و سالانه مالی غرض تطبیق برنامه های علمی.

نصب تلویزیون و پروجکتور درصنوف باقی مانده درسی.

تجهیز الماری و میز کاری برای دپارتمنت ها وتدریسی